หน้าแรก > เวทีนานาชาติ

27
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA2019-SSIS
วันประกาศ
28/11/2018
วันสุดท้ายประกาศ
25/06/2019
  เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA2019-SSIS
26
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันประกาศ
02/03/2017
วันสุดท้ายประกาศ
21/07/2017
 
25
  ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ/บมความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS
วันประกาศ
9/01/2017
วันสุดท้ายประกาศ
3/06/2017
 
24
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)"
วันประกาศ
5/10/2016
วันสุดท้ายประกาศ
20/10/2016
 
23
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference"
วันประกาศ
13/09/2016
วันสุดท้ายประกาศ
18/04/2017
 
22
  เชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
วันประกาศ
27/06/2016
วันสุดท้ายประกาศ
17/02/2017
 
21
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันประกาศ
9/06/2016
วันสุดท้ายประกาศ
6/7/2016
 
20
  1st ASEAN Buddhist Conference (ABC1)
วันประกาศ
16/02/2016
วันสุดท้ายประกาศ
23/08/2016
 
19
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ICMSIT 2016
วันประกาศ
16/02/2016
วันสุดท้ายประกาศ
17/06/2016
 
18
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญส่งบทคัดย่อ / บทความฉบับสมบูรณ์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5
วันประกาศ
30/11/2015
วันสุดท้ายประกาศ
31/03/2016
 
   
123