หน้าแรก > เวทีภายในประเทศ

45
  การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์: CRCI ครั้งที่ 6
วันประกาศ
1/7/2563
วันสุดท้ายประกาศ
4/9/2563
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563
44
  การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7
วันประกาศ
23/11/2018
วันสุดท้ายประกาศ
01/03/2019
  การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
43
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
วันประกาศ
23/11/2018
วันสุดท้ายประกาศ
01/02/2019
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
42
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ประจำปีงบประมาณ 2562
วันประกาศ
26/10/2018
วันสุดท้ายประกาศ
14/01/2562
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
41
  งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12
วันประกาศ
26/10/2018
วันสุดท้ายประกาศ
20/03/2562
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6
วันประกาศ
03/03/2017
วันสุดท้ายประกาศ
23/06/2017
 
39
  ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2560
วันประกาศ
2/03/2017
วันสุดท้ายประกาศ
30/04/2017
 
38
  โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย
วันประกาศ
21/11/2016
วันสุดท้ายประกาศ
9/12/2016
 
37
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
วันประกาศ
17/10/2016
วันสุดท้ายประกาศ
15/02/2017
 
36
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันประกาศ
13/09/2016
วันสุดท้ายประกาศ
11/11/2016
 
   
12345