หน้าแรก > แหล่งทุน

17
  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันประกาศ
1/1/2019
วันสุดท้ายประกาศ
12/12/2019
  "กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ภายในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
16
  การรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน เครือข่ายสถาบันการศึกษา
วันประกาศ
09/08/2018
วันสุดท้ายประกาศ
09/09/2021
 
15
 
วันประกาศ
03/11/2016
วันสุดท้ายประกาศ
ไม่ได้กำหนด
 
14
  เครืข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560
วันประกาศ
9/09/2016
วันสุดท้ายประกาศ
15/09/2016
 
13
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักคณะกรรมการ สกสค.) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันประกาศ
6/07/2016
วันสุดท้ายประกาศ
15/07/2016
 
12
  การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017
วันประกาศ
30/06/2016
วันสุดท้ายประกาศ
1/08/2016
 
11
  Newton Fund Information Day in Chiang Mai
วันประกาศ
28/06/2016
วันสุดท้ายประกาศ
11/07/2016
 
10
  ทุนสนับสนุนการวิจัยประชำปี 2559 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันประกาศ
2/06/59
วันสุดท้ายประกาศ
27/08/2016
 
9
  คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
วันประกาศ
1/06/2016
วันสุดท้ายประกาศ
1/07/2016
 
8
  ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559
วันประกาศ
30/05/2016
วันสุดท้ายประกาศ
15/06/2016
 
   
12