หน้าแรก > ข่าวสาร

10/8/2561 10:28:49

     นักวิจัยสามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน เครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งไว้ 4 ปี (2561 - 2564) โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ การสร้างนักวิชาการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย
1. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็นการเกษตรที่มีมาตรฐานปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้เป็นนักวิจัยและพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่
3. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใรมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
4. บูรณาการภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้

    นักวิจัยท่านใดสนใจสามารถขอแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย  หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ พร้อมยื่นข้อเสนอผ่านงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาการกลาง ห้อง A1370