หน้าแรก > ข่าวสาร

9/8/2561 9:37:53

     ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมโดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลา ปีการศึกษา 2561 (บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2562) และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณที่สนับสนุน จำนวน 25,000 บาทต่อคน โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งจำแนกตามประเภทของงานวิจัย ออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.งานวิจัยในชั้นเรียน

2.งานวิจัยสถาบัน

3.งานวิจัยท้องถิ่น ประเภท “Co-Fund”

4.งานวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบ Thailand 4.0

    ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างเชิงหลักการ (Concept paper) ตามแบบฟอร์ม FEU/RE1 ภายในวันศุกร์ที่7 กันยายน 2561