หน้าแรก > ข่าวสาร

3/3/2560 12:06:45

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone online cheap website

claritin

claritin

gyne-lotrimin

gyne-lotrimin

amitriptyline 10mg

amitriptyline 10mg

sertraline side effects

sertraline and alcohol side effects

citalopram alcohol withdrawal

citalopram and alcohol nhs

nix behandling

nix pille
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 (The 7th National and International Graduate Study Conference) หัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  (Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ การจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกาาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2017) "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ( Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) เป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
2. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 (The 2nd National and International Conference on Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development (NCMSD&ICMSD 2017) เป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติครั้งที่ 4 (The 4th International Creative Art Disseminating 2017  ,ICAD 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานสร้างสรรค์ระหว่างศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ 
เพื่อแผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาใน 4 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ 
1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์/วิทยาการจัดการ
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เกษตรศาสตร์
4. กลุ่มพหุวิทยาการ 
โดยแบ่งรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ประเภทคือ การนำเสนอด้วยวาจาและการนำเสนอด้วยโปสเตอร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.su.ac.th