หน้าแรก > ข่าวสาร

24/1/2560 13:52:27

perindopril

perindopril redirect

pradaxa

pradaxa website

buy venlafaxine online without prescription

buy venlafaxine read here

viagra pro mlade

viagra prodej praha read here

ciproxin 1000 rm

ciproxin prezzo read

naltrexone and pregnancy

vivitrol opiate blocker blog.imam-khomeini.ir
  ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 The Sixth International Conference on Advancement of Develoment Administration 2017 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 6th ICADA 2017 - SSIS) ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization : Convergence, Harmony, and Connectivity" ระหว่างว่นพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.th และสอบถามได้ที่ ICADA4papers@gmail.com โทรศัพท์ 02 727 3325 - 6, 02 727 3612 โทรสาร 02 375 3985 หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451