หน้าแรก > ข่าวสาร

8/11/2559 15:59:48

how to buy naltrexone

buy naltrexone

zocor

zocor click

weed melatonin levels

melatonin weed mixed read

mixing ibuprofen and weed

mixing melatonin and weed blog.bitimpulse.com

progesterone naturelle

progesterone role open

viagra wiki

viagra cena apoteka mipnet.dk

benefits of low dose naltrexone

effects of naltrexone link
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้และบูรณาการเครือข่าย นักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์การวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th และทาง e-mail ของผู้สมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bsru.ac.th หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451