หน้าแรก > ข่าวสาร

18/10/2559 11:47:16

vibramycin

vibramycin redirect

abortion pill usa legal

abortion pill online usa blog.meyerproducts.com

naltrexone hcl

naltrexone for pain blog.sportsonline.com.au

lexapro and pregnancy birth defects

lexapro and pregnancy

cialis prezzo

acquistare cialis 5 mg read here

naltrexone reviews

naltrexone reviews for opiate addiction westshoreprimarycare.com
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจะจัดการ วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 "วิถีวิจัย : กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใน 3 กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงรุก ซึ่งได้แก่ด้าน Environment and Energy, Creative and Innovative Lanna และ Food and Health ตลอดจนตอบสนองพันธกิจหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและนำความรู้กระจายสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนทั้งภายในและประเทศสากล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่า งานวันวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยร่วมกัน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมงานวันวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/academicday2016 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์จำนวน 1200 ท่านแรกจะได้รับกระเป๋าและเอกสารในการประชุมด้วย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัย โทร. 2451