หน้าแรก > ข่าวสาร

9/9/2559 17:08:39

kamagra

kamagra

cialis

cialis 03malarhojdensskola.se

the abortion pill

home abortion remedies

prednisolon 5 mg

prednisolon bivirkninger meteo.marche.it

tylenol and pregnancy third trimester

tylenol and pregnancy category femchoice.org
ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากปีงบประมาณ 2560 และข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ปีงบประมาณ 2560 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ตามขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้ ส่งมายังเครือข่าย ฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (concept paper), เอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดต่าง ๆ ได้ที่ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร.2451