หน้าแรก > ข่าวสาร

27/8/2563 10:53:54

Gallery

เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือ ในนามของเครือข่ายสถาบันการศึกษา - หน่วยงานวิจัยเครือข่ายของภาคเหนือ
โจทย์ - จะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การทำให้ขจัดความยากจน อย่างเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ก่อนโควิด หลังโควิด  ที่เราไม่มีนักท่องเที่ยว หรือ demand ต่างประเทศ และพฤติกรรม new normal ของผู้คน (การจับจ่าย กำลังซื้อ)  ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เศรษฐกิจฐานราก ทำอย่างไรจะทำให้ฟื้นตัว
โดยอาศัย องค์ความรู้ วิจััย พัฒนา ในประด็น ที่จะทำให้เกิดรูปแบบการหารายได้แบบใหม่ๆ เช่น เกษตร อาหาร ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ประเพณี การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม SME startup รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น พลังงานทดแทน การบริหารทรัพยากร น้ำ การจัดการมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน เป็นต้น