หน้าแรก > ข่าวสาร

1/7/2563 11:34:57

Gallery

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา ร่วมกับสถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The  6th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2020 Online) ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

กิจกรรมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย 
- การบรรยายพิเศษ 
- การเสวนาพิเศษ
- การนำเสนอผลงานทางวิชาการ: ภาคบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์ (MS Team)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเครือข่าย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/crci/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2563