หน้าแรก > ข่าวสาร

27/3/2563 16:30:20

Gallery

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2563ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมโดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลา ปีการศึกษา 2563 (บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2564) และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณที่สนับสนุน โครงการละ25,000 บาท โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งจำแนกตามประเภทของงานวิจัยออกเป็น 3 ประเภท 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยในชั้นเรียน

            o การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

            o การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ Cross ActivityBase (CAB)

                  o การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

            oองค์ความรู้เฉพาะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอน

 

2. การวิจัยองค์กร

            o การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในองค์กร

            oการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบการในยุคดิจิทัล

 

3. การวิจัยทางธุรกิจและการประกอบการ

            oการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

            o การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน/ SMEs / Micro SMEs

            o การพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการ

 

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างการวิจัย(Research proposal) ตามแบบฟอร์ม FEU/RE2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงร่างฯ ได้ที่ http://research.feu.ac.th/researcher/downloadMore.aspx