หน้าแรก > ข่าวสาร

23/8/2562 11:19:31

Gallery

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมโดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 (บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2563) และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณที่สนับสนุน ทุนละ 25,000 บาท โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งจำแนกตามประเภทของงานวิจัย ออกเป็น 5 ประเภท คือ

1.การวิจัยในชั้นเรียน

2.การวิจัยสถาบัน

3.การวิจัยประยุกต์ ประเภท“การพัฒนาศักยภาพชุมชน หรือ ผู้ประกอบการ”

4.การวิจัยประเภท “Co-Fund

5.การวิจัยประเภท “การพัฒนาธุรกิจ หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบ Thailand 4.0


ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างเชิงหลักการ (Conceptpaper) ตามแบบฟอร์ม FEU/RE1 ภายในวันศุกร์ที่7 มิถุนายน 2562 ก่อนการจัดทำโครงร่างการวิจัย (Research proposal) ซึ่งสามารถขอแบบฟอร์มข้อเสนอโครงร่างฯพร้อมยื่นเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการสำนักวิชาการกลาง ห้อง A1370 หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัย http://research.feu.ac.th/researcher/downloadMore.aspx