หน้าแรก > ข่าวสาร

28/11/2561 11:26:43

Gallery

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ประจำปี 2019 ในหัวข้อ "The Multidisplinary Edge in the Disruptive World" ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มบทความ
1. Multidisplinary Edge
2. Disruption

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่
http://icada2019.nida.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=64