หน้าแรก > ข่าวสาร

23/11/2561 13:56:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณาการ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวที สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ

สาขาการวิจัย
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การศึกษา
4. สาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
5. บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
6. การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

(ไม่นำเสนอผลงาน)

ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

1.   นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

500

3,000

2.   บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าลงทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สถาบีนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โทรศัพท์  0 3226 1790 ต่อ 1079 - 1085
โทรสาร    0 3226 1076