หน้าแรก > ข่าวสาร

23/11/2561 10:44:41

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป

รูปแบบการประชุมวิชาการฯ
การนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ ด้านสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการจัดการ
2. ด้านการตลาด
3. ด้านการเงินและการบัญชี
4. ด้านอื่นๆ

การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (บาท)

กำหนดระยะเวลา

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้สนใจทั่วไป

2,500

2,000

ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561


สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวารสารบริหารธุรกิจ/คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์: 0 5387 3550 ต่อ 404, โทรสาร: 0 5387 3569
http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju/