หน้าแรก > ข่าวสาร

26/7/2559 10:14:31

lexapro side effects in men

lexapro side effects

diflucan

diflucan

buy naltrexone online india

buy naltrexone online usa havelockflyingclub.com

prednisolon 25 mg

prednisolon bivirkninger

mixing melatonin and weed

mixing lexapro and weed link

adderall weed seizure

adderall and weed
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กำหนดจัดสัมมนาการขอตำแหน่งทางิชาการประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดยในปี 2559 ทางสถาบันเห็นว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ออกประกาศกำหนดให้คณาจารย์สามารถเสนอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ แต่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงกำหนดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ "แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม พร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ทางโทรสารหมายเลข 027273407 หรือ 023744252 หรือ email : rattarin.r@ics.nida.ac.th ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559