หน้าแรก > เอกสารดาวโหลด

 

คู่มือการเขียนรายงานวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

คำสั่งที่ 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

คู่มือการดำเนินงานวิจัย-ม.ฟาร์ 2563

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

RE2 แบบเสนอโครงร่างการวิจัย (Research Proposal)

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc
 

ประกาศ: แนวปฏิบัติการสนับสนุนการทำวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.ฝ่ายท้องถิ่น) โหนดเชียงใหม่ 2561-2564

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

แบบฟอร์มสัดส่วนผลงานทางวิชาการ

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc
 

แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)โหนดเชียงใหม่

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc
 

แบบฟอร์ม concept paper

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc
 

แผนผังการบริหารงานวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

แบบฟอร์มการพิจารณาผลงานวิจัยประเมินเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์(ร่าง)

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยdocx
 

RE4สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc
 

RE3แบบประเมินโครงร่างการวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc
 

RE1แบบข้อเสนอโครงร่างเชิงหลักการConceptPaper

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc
 

ขั้นตอนการขอยื่นจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.pdf
 

RE5แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย.doc