หน้าแรก > About As

PHILOSOPHY

สำนักวิจัยมีความเชื่อว่า  งานวิจัยที่มีคุณค่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนนั้น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชนและสังคมส่วนรวม

VISION

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงนที่มีศัยภาพในการส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านธุรกิจและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอันจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อชุมชนและสังคม

MISSION

สำนักวิจัยจะดำเนินการสร้างองค์ความรู้ใหม่และตอบสนองพันธกิจด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ต่อการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยและต่อสังคม

OBJECTIVES

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทำวิจัย  และใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ

2.เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการวิจัยใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงภาครัฐและเอกชนตามที่แสดงเจตจำนงขอความร่วมมือทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

3.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

4.เพื่อพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาธุรกิจและสังคม  รวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ

5.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  และประสานเครือข่ายด้านธุรกิจ บริการวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล  พัฒนาความรู้และเผยแพร่ผลงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์กรและชุมชน

6.เพื่อสรรหาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยและสามารถตอบสนองประเด็นปัญหาของสังคมตามแนวนโยบายของหน่วยงานนั้นๆได้


ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย พัฒนาระบบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เป้าประสงค์  ได้แก่  1.มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินการวิจัย   2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  3.มีงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4.มีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  5.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการ ตามระบบที่กำหนด

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการสนับสนุนการเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ เป้าประสงค์ ได้แก่ 1.มีวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  2. มีแนวทางการเผยแพร่งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ และ 3.มีการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากการวิจัย

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย มีเป้าประสงค์ ได้แก่ 1. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  2.มีเครือข่ายด้านการวิจัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนางานวิจัยที่เป็นการต่อยอดจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยมีเป้าประสงค์ คือมีผลงานวิจัยที่พัฒนามาจากกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ว่าด้วยการพัฒนานักวิจัยให้มีขีดความสามารถและเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าประสงค์คือนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม