หน้าแรก > เวทีภายในประเทศ

40
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6
วันประกาศ
03/03/2017
วันสุดท้ายประกาศ
23/06/2017
 
39
  ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2560
วันประกาศ
2/03/2017
วันสุดท้ายประกาศ
30/04/2017
 
38
  โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย
วันประกาศ
21/11/2016
วันสุดท้ายประกาศ
9/12/2016
 
37
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
วันประกาศ
17/10/2016
วันสุดท้ายประกาศ
15/02/2017
 
36
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันประกาศ
13/09/2016
วันสุดท้ายประกาศ
11/11/2016
 
35
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Technology of Management for Sustainable Development)
วันประกาศ
19/08/2016
วันสุดท้ายประกาศ
30/09/2016
 
34
  การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016)
วันประกาศ
18/08/2016
วันสุดท้ายประกาศ
16/09/2016
 
33
  ขอเชิญร่วมส่งบทความการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 1 "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม"
วันประกาศ
21/06/2016
วันสุดท้ายประกาศ
17/07/2016
 
32
  สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สสอ. ประเทศไทยครั้งที่ 37
วันประกาศ
15/06/2016
วันสุดท้ายประกาศ
6/12/2016
 
31
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016)
วันประกาศ
25/04/2016
วันสุดท้ายประกาศ
13/06/2016
 
   
1234