หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

17
  ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับทุนประจำปีการศึกษา 2/2560
วันประกาศ
วันสุดท้ายประกาศ
 
16
  สำนักวิจัยประกาศรับข้อเสนอโครงการปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
วันประกาศ
23/11/2016
วันสุดท้ายประกาศ
16/12/2016
 
15
  สำนักวิจัยยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ เอนกสุข ผู้ประสานงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยวในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ
วันประกาศ
วันสุดท้ายประกาศ
 
14
  ประกาศรับร่างข้อเสนอโครงการปี2559
วันประกาศ
9/08/2016
วันสุดท้ายประกาศ
9/09/2016
 
13
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทอร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
วันประกาศ
20/04/2016
วันสุดท้ายประกาศ
28/05/2016
 
12
  สถาบันคลังสมองแห่งชาติร่วมกับสกว. เข้าดูงานวิจัยโครงการ "รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง"
วันประกาศ
25/03/2016
วันสุดท้ายประกาศ
31/03/2016
 
11
  กิจกรรมการอบรมการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้องและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วันประกาศ
21/03/2016
วันสุดท้ายประกาศ
30/03/2016
 
10
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้องและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วันประกาศ
14/03/2016
วันสุดท้ายประกาศ
17/03/2016
 
9
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันประกาศ
11/01/2016
วันสุดท้ายประกาศ
8/02/2016
 
8
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าเก็ตถี่ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่"
วันประกาศ
วันสุดท้ายประกาศ
 
   
12