หน้าแรก > ข่าวสาร

26/10/2561 10:49:39

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาของบทความที่เปิดรับ
1. สาขาวิทยาศษสตร์สุขภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
4. สาขาการศึกษา
5. งานวิจัย R2R (Routine to Research) / งานวิจัยสถาบัน

ผู้สนใจสามารถส่งบทความฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/12th