หน้าแรก > ข่าวสาร

3/3/2560 11:51:15

naltrexone

naltrexone online

pregabalin 300 mg

pregabalin 150 mha.dk

tadalafil mylan

acquistare cialis online

naltrexone shot reviews

naltrexone user reviews blog.dotnetnerd.dk
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้กำหนดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักภาพด้านงานวิจัยของคณาจารย์ให้ได้แสดงองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการทางการศึกษาและวิจัยด้านงานต่าง ๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2715 อีเมล์ ird_ssru@ssru.ac.th