หน้าแรก > ข่าวสาร

3/3/2560 11:43:14

how long does it take the abortion pill to work

how long does the 2nd abortion pill take to work blog.propartsdirect.net

is naltrexone and naloxone the same thing

naloxone vs naltrexone

acquistare cialis in farmacia

cialis 20 mg link

serevent inhaler price

serevent inhaler price
ด้วยมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 หัวข้อ "การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิยาลัยปทุมธานี โดยขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรทิพย์ แสงจันทร์ โทรศัพท์ 094-9752980, Line ID 0949752980, Email ptusymposium@ptu.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560