หน้าแรก > ข่าวสาร

3/3/2560 11:43:14

is naltrexone and naloxone the same thing

naloxone vs naltrexone

acquistare cialis in farmacia

cialis 20 mg link

serevent inhaler price

serevent inhaler price
ด้วยมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 หัวข้อ "การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิยาลัยปทุมธานี โดยขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรทิพย์ แสงจันทร์ โทรศัพท์ 094-9752980, Line ID 0949752980, Email ptusymposium@ptu.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560