หน้าแรก > ข่าวสาร

24/1/2560 13:52:27

buy venlafaxine online without prescription

buy venlafaxine read here

viagra pro mlade

viagra prodej praha read here

ciproxin 1000 rm

ciproxin prezzo read

naltrexone and pregnancy

vivitrol opiate blocker blog.imam-khomeini.ir
  ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 The Sixth International Conference on Advancement of Develoment Administration 2017 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 6th ICADA 2017 - SSIS) ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization : Convergence, Harmony, and Connectivity" ระหว่างว่นพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.th และสอบถามได้ที่ ICADA4papers@gmail.com โทรศัพท์ 02 727 3325 - 6, 02 727 3612 โทรสาร 02 375 3985 หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451