หน้าแรก > ข่าวสาร

23/11/2559 11:43:34

flomax

flomax website

venlafaxine uk buy

buy venlafaxine online uk

canada drug pharmacy coupon

new prescription coupon

domperidone sandoz

domperidone 10mg testbed.idippedut.dk

augmentin prezzo

augmentin

naloxone for alcohol abuse

naltrexone injection price gpdpblog.gsb.gov.tr

สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่องการรับข้อเสนอโครงร่างการวิจัยประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมโดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลาปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 25,000.- บาทต่อโครงการโดยจำแนกตามประเภทของงานวิจัยออกเป็น 3 หัวข้อ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่คือ 3 ประเภท

1งานวิจัยการเรียนการสอน (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยภายใน1 ภาคการศึกษา)

2. งานวิจัยองค์ความรู้

3. *งานวิจัยเพื่อชุมชน (โจทย์วิจัยมาจากชุมชนโดยเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน)

*หมายเหตุ:ประเภทงานวิจัยเพื่อชุมชนจะได้รับการพิจารณาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เกิน 300,000 บาท(สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นไตรมาสแรกเดือนธันวาคม2559 หรือไตรมาสสองเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน1ปี)

          สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Research Proposal(แบบฟอร์มFEU/RE2) ผ่านเลขานุการของคณะ(ดาว์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอในเว็บไซต์สำนักวิจัย)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้ที่ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างเชิงหลักการ Concept paper (แบบฟอร์มFEU/RE1) จากระบบและกลไกของคณะก่อนจัดทำโครงร่างการวิจัย Research Proposal (แบบฟอร์มFEU/RE2)

 

 พรนิภา  จันทร์น้อย

        (อาจารย์พรนิภา  จันทร์น้อย)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ