หน้าแรก > ข่าวสาร

23/11/2559 11:43:34

augmentin prezzo

augmentin

naloxone for alcohol abuse

naltrexone injection price gpdpblog.gsb.gov.tr

สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่องการรับข้อเสนอโครงร่างการวิจัยประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมโดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลาปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 25,000.- บาทต่อโครงการโดยจำแนกตามประเภทของงานวิจัยออกเป็น 3 หัวข้อ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่คือ 3 ประเภท

1งานวิจัยการเรียนการสอน (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยภายใน1 ภาคการศึกษา)

2. งานวิจัยองค์ความรู้

3. *งานวิจัยเพื่อชุมชน (โจทย์วิจัยมาจากชุมชนโดยเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน)

*หมายเหตุ:ประเภทงานวิจัยเพื่อชุมชนจะได้รับการพิจารณาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เกิน 300,000 บาท(สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นไตรมาสแรกเดือนธันวาคม2559 หรือไตรมาสสองเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน1ปี)

          สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Research Proposal(แบบฟอร์มFEU/RE2) ผ่านเลขานุการของคณะ(ดาว์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอในเว็บไซต์สำนักวิจัย)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้ที่ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างเชิงหลักการ Concept paper (แบบฟอร์มFEU/RE1) จากระบบและกลไกของคณะก่อนจัดทำโครงร่างการวิจัย Research Proposal (แบบฟอร์มFEU/RE2)

 

 พรนิภา  จันทร์น้อย

        (อาจารย์พรนิภา  จันทร์น้อย)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ