หน้าแรก > ข่าวสาร

21/11/2559 10:28:20

buy low dose naltrexone

where can i buy naltrexone techinsurgent.com

ventolin over the counter usa

ventolin syrup

melatonin pregnancy category

melatonin and pregnancy

loratadin gravid

loratadin rezeptfrei
ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้จัดโครงการการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) เพื่อส่งเสริมให้ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ นั้น
ในการนี้มหาวิทยาลัยพายัพ ขอขยายเวลาส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมประชุม ฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://research.payap.ac.th/info ในหัวข้อ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560 หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451