หน้าแรก > ข่าวสาร

21/11/2559 10:28:20

melatonin pregnancy category

melatonin and pregnancy

loratadin gravid

loratadin rezeptfrei
ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้จัดโครงการการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) เพื่อส่งเสริมให้ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่าง ๆ นั้น
ในการนี้มหาวิทยาลัยพายัพ ขอขยายเวลาส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมประชุม ฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://research.payap.ac.th/info ในหัวข้อ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560 หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451