หน้าแรก > ข่าวสาร

8/11/2559 15:59:48

progesterone naturelle

progesterone role open

viagra wiki

viagra cena apoteka mipnet.dk

benefits of low dose naltrexone

effects of naltrexone link
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้และบูรณาการเครือข่าย นักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์การวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th และทาง e-mail ของผู้สมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bsru.ac.th หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451