หน้าแรก > ข่าวสาร

18/10/2559 10:38:09

viagra cena na predpis

viagra recenze exlim.net

claritin and pregnancy first trimester

claritin and early pregnancy asser.nl

sertraline and alcohol hangover

sertraline and alcohol
ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง "Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย" ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 ตึกอาคารสำนักอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการเรียนการสอนรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail : conference@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451