หน้าแรก > ข่าวสาร

18/10/2559 10:38:09

claritin and pregnancy first trimester

claritin and early pregnancy asser.nl

sertraline and alcohol hangover

sertraline and alcohol
ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง "Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย" ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 ตึกอาคารสำนักอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการเรียนการสอนรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail : conference@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ http://www.dpu.ac.th/conference หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451