หน้าแรก > ข่าวสาร

10/10/2559 13:51:01

generic strattera price

free voucher online
ด้วยมหาวิทยาลัยนาชภัฎนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท คอนเวนชั่น (Hotel Windsor Suites & Convention) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและหน่วยงานจากภายในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก UNSDGs เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติในสหสาขาวิชา ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 9 สาขา
       ในการนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอเรียนเชิญส่งบทความร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation และผ่านกระบวนการคัดกรองของวารสารจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Thai Interdisciplinary Research Indexed by TCI of tier 1 สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unsdgs-npru.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451