หน้าแรก > ข่าวสาร

15/9/2559 16:23:05

abortion after first trimester

abortion after first trimester

claritin and pregnancy test

claritin and pregnancy

buy misoprostol abortion pill online

buy medical abortion pill online mablogs.azurewebsites.net

abortion laws by state

abortion clinics in miami
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 4 "The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference" ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ "The Interdisciplinary Edge in Turbulent Markets" โดยมีการจัดการนำเสนอบมความวิจัยและบทความวิชาการทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ (E-Journal) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Scopus (เฉพาะสาขาด้านวิทยาการจัดการ), Scirus, ProQuest, EconLit และ Google Scholar
ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการเพื่อนำบุคลากรที่เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและผู้สนใจ ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ The University of Sydney 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โทร. 044-272941, 044-009009 ต่อ 9460 หรือ สอบถามได้ที่ ผศ.อรสิริ วิมลธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 086-6521556 หรือ Email : onsiri.wimontham@yahoo.com 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://wwwnrru.ac.th/rdi และ https://sites.google.com/site/rdinrru4con/ หรือ ติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451