หน้าแรก > ข่าวสาร

15/9/2559 16:23:05

claritin and pregnancy test

claritin and pregnancy

buy misoprostol abortion pill online

buy medical abortion pill online mablogs.azurewebsites.net

abortion laws by state

abortion clinics in miami
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 4 "The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference" ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ "The Interdisciplinary Edge in Turbulent Markets" โดยมีการจัดการนำเสนอบมความวิจัยและบทความวิชาการทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ (E-Journal) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Scopus (เฉพาะสาขาด้านวิทยาการจัดการ), Scirus, ProQuest, EconLit และ Google Scholar
ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดโครงการเพื่อนำบุคลากรที่เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและผู้สนใจ ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ The University of Sydney 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โทร. 044-272941, 044-009009 ต่อ 9460 หรือ สอบถามได้ที่ ผศ.อรสิริ วิมลธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลข 086-6521556 หรือ Email : onsiri.wimontham@yahoo.com 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://wwwnrru.ac.th/rdi และ https://sites.google.com/site/rdinrru4con/ หรือ ติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451