หน้าแรก > ข่าวสาร

19/8/2559 13:55:01

ด้วยโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 : ล้านนากับเพื่อนบ้าน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 8 ด้านล้านนาคดีและแสดงให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานดครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดี การเสวนาร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การจัดนิทรรษการพร้อมกับการสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ในการนี้โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 259 เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. (053) 943628ม (053) 943637 และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.lannakadee.cmu.ac.th หรือติดต่อสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โทร. 2451