หน้าแรก > ข่าวสาร

9/8/2559 11:33:25

side effects of amitriptyline

amitriptyline uk website

viagra

viagra cena bez receptu

imurel halveringstid

imurel vomissements hjerteogol.website imurel pris

สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่องการรับข้อเสนอโครงร่างการวิจัยประจำปีการศึกษา 2559  

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมโดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลาปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559ถึง 30 สิงหาคม  2560)และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 25,000.- บาทต่อโครงการโดยจำแนกตามประเภทของงานวิจัยออกเป็น 3 หัวข้อ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่คือ 3 ประเภท

1งานวิจัยการเรียนการสอน (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยภายใน1 ภาคการศึกษา)

2. งานวิจัยองค์ความรู้

3. *งานวิจัยเพื่อชุมชน (โจทย์วิจัยมาจากชุมชนโดยเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน)

*หมายเหตุ:ประเภทงานวิจัยเพื่อชุมชนจะได้รับการพิจารณาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เกิน 300,000 บาท

          สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Research Proposal(แบบฟอร์มFEU/RE2) ผ่านเลขานุการของคณะ(ดาว์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอในเว็บไซต์สำนักวิจัย)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559ได้ที่ สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างเชิงหลักการ Concept paper (แบบฟอร์มFEU/RE1) จากระบบและกลไกของคณะก่อนจัดทำโครงร่างการวิจัย Research Proposal (แบบฟอร์มFEU/RE2)