หน้าแรก > ข่าวสาร

9/8/2559 11:33:25

buy citalopram

citalopram 20mg side effects

viagra cena bez receptu

viagra prodej inzerce news.noerskov.dk

side effects of amitriptyline

amitriptyline uk website

viagra

viagra cena bez receptu

imurel halveringstid

imurel vomissements hjerteogol.website imurel pris

สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เรื่องการรับข้อเสนอโครงร่างการวิจัยประจำปีการศึกษา 2559  

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมโดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลาปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559ถึง 30 สิงหาคม  2560)และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 25,000.- บาทต่อโครงการโดยจำแนกตามประเภทของงานวิจัยออกเป็น 3 หัวข้อ โดยผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่คือ 3 ประเภท

1งานวิจัยการเรียนการสอน (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยภายใน1 ภาคการศึกษา)

2. งานวิจัยองค์ความรู้

3. *งานวิจัยเพื่อชุมชน (โจทย์วิจัยมาจากชุมชนโดยเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน)

*หมายเหตุ:ประเภทงานวิจัยเพื่อชุมชนจะได้รับการพิจารณาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เกิน 300,000 บาท

          สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Research Proposal(แบบฟอร์มFEU/RE2) ผ่านเลขานุการของคณะ(ดาว์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอในเว็บไซต์สำนักวิจัย)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559ได้ที่ สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงร่างเชิงหลักการ Concept paper (แบบฟอร์มFEU/RE1) จากระบบและกลไกของคณะก่อนจัดทำโครงร่างการวิจัย Research Proposal (แบบฟอร์มFEU/RE2)