หน้าแรก > ข่าวสาร

26/7/2559 10:14:31

buy naltrexone online india

buy naltrexone online usa havelockflyingclub.com

prednisolon 25 mg

prednisolon bivirkninger

mixing melatonin and weed

mixing lexapro and weed link

adderall weed seizure

adderall and weed
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กำหนดจัดสัมมนาการขอตำแหน่งทางิชาการประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดยในปี 2559 ทางสถาบันเห็นว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ออกประกาศกำหนดให้คณาจารย์สามารถเสนอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ แต่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงกำหนดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ "แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม พร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ทางโทรสารหมายเลข 027273407 หรือ 023744252 หรือ email : rattarin.r@ics.nida.ac.th ภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559