หน้าแรก > ข่าวสาร

8/7/2559 9:57:51

lexapro and weed effects

lexapro and weed reddit website lexapro and weed high

flagyl

flagyl inovina.com

benadryl pregnancy safety

benadryl and pregnancy second trimester click here

amitriptyline buy online

buy amitriptyline online

naltrexone and naloxone difference

naloxone vs naltrexone

lomper pastillas precio

lomper 20 mg precio go

asthma rescue inhaler names

otc asthma inhaler walmart
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุนละไม่เกิน 100,000 บาทโดยแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 5 ขอบเขต ดังนี้
  1. ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล
2. การบริหารจัดการด้านการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
4. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
5. การจัดการสอนตามแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สามารถดาวน์โหลดแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) ได้ที่ www.otep.go.th
สอบถามข้อมูลเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 02282 4198 หรือ ติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2541