หน้าแรก > ข่าวสาร

8/7/2559 9:57:51

naltrexone and naloxone difference

naloxone vs naltrexone

lomper pastillas precio

lomper 20 mg precio go

asthma rescue inhaler names

otc asthma inhaler walmart
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุนละไม่เกิน 100,000 บาทโดยแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 5 ขอบเขต ดังนี้
  1. ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ดีอย่างมีธรรมาภิบาล
2. การบริหารจัดการด้านการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. คุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
4. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
5. การจัดการสอนตามแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สามารถดาวน์โหลดแบบการเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1) ได้ที่ www.otep.go.th
สอบถามข้อมูลเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 02282 4198 หรือ ติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2541