หน้าแรก > ข่าวสาร

1/7/2559 10:48:08

mixing viagra and weed

mixing zoloft and weed francescocutolo.it

mixing viagra and weed

mixing melatonin and weed go

melatonin weed high

melatonin weed mixed ecblog.azurewebsites.net
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (RAEng) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้าแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย / องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษและ Royal Academy of Engineering ว่าได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ปี ค.ศ. 2016/2017 โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (เวลา 15.00 น.) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership-thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรพีพรรณ แสงกระจ่าง โทรศัพท์ 02-610-5331 หรือติดต่อ สำนักวิจัย โทร. 2451