ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

64x64

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม โดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเว..

09 Aug 2018

64x64

ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับทุนประจำปีการศึกษา 2/2560

..

16 Oct 2017

64x64

สำนักวิจัยประกาศรับข้อเสนอโครงการปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

..

23 Nov 2016

64x64

สำนักวิจัยยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ เอนกสุข ผู้ประสานงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยวในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ

..

26 Aug 2016

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

 


 ค้นหาผลงานนักวิจัย


ถึง

ถึง


  

FEURMS

asean citation index

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Thai Journals Online (ThaiJO)

newton fund

อักขราวิสุทธิ์

MTEC

สวทช.

วช.

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

คลังข้อมูลงานวิจัย

ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

สำนักคณะกรรมกาคณะวิจัยแห่งชาติ

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์