หน้าแรก > About As

PHILOSOPHY

สำนักวิจัยมีความเชื่อว่า  งานวิจัยที่มีคุณค่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนนั้น ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชนและสังคมส่วนรวม

VISION

สำนักวิจัยเป็นหน่วยงนที่มีศัยภาพในการส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านธุรกิจและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอันจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อชุมชนและสังคม

MISSION

สำนักวิจัยจะดำเนินการสร้างองค์ความรู้ใหม่และตอบสนองพันธกิจด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ต่อการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยและต่อสังคม

 OBJECTIVES

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทำวิจัย  และใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ

2.เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการวิจัยใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงภาครัฐและเอกชนตามที่แสดงเจตจำนงขอความร่วมมือทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์

3.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

4.เพื่อพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาธุรกิจและสังคม  รวมทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ

5.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้  และประสานเครือข่ายด้านธุรกิจ บริการวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล  พัฒนาความรู้และเผยแพร่ผลงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์กรและชุมชน

6.เพื่อสรรหาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยและสามารถตอบสนองประเด็นปัญหาของสังคมตามแนวนโยบายของหน่วยงานนั้นๆได้


ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย การพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

            เน้นการพัฒนาทักษะนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยในหลากหลายระดับได้รวมทั้งการพัฒนานักวิจัยที่มีทักษะอยู่แล้วให้มีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้นรวมถึงมีจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อสร้างการยอมรับในวงการวิชาการธุรกิจการประกอบการและภาคชุมชนท้องถิ่น

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

            เน้นการสร้างระบบบริหารงานวิจัยที่สนับสนุนให้นักวิจัยสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยใหม่ๆโดยการใช้โครงการวิจัยเป็น“เครื่องมือ” ในการตอบปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้ารวมทั้งผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นๆของสถาบัน

            เน้นการนำองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการขยายผลองค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่ห้องเรียนตลอดจนนำผลงานวิจัยมาปรับใช้พัฒนามหาวิทยาลัย

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการนำศาสตร์ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆที่ทำการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ภายใต้โจทย์การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาชุมชน และสังคม

            เน้นการนำความรู้ศาสตร์แขนงต่างๆมาแก้ไขปัญหาชุมชนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนโดยผลที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมนั้นๆ

    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจัยเชิงวิชาการ

            เน้นให้เกิดการแสวงหาเครือข่ายภาคีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยเชิงวิชาการอันจะยังประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสตร์แขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคีกลุ่มนักวิชาการในวงการการศึกษาด้วยกัน  หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคม

       ยุทธศาสตร์ที่6 ว่าด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง

            เน้นการนำผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเองเวทีในระดับภาค ระดับประเทศ จนถึงเวทีระดับนานาชาติ

    ยุทธศาสตร์ที่ 7 ว่าด้วยการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

            เน้นการแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการและประเด็นปัญหาของหน่วยงาน และสังคมตลอดจนภาคนโยบายของจังหวัดและพื้นที่ภาคเหนือ

และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยในการทำวิจัยที่กว้างขวางออกไป 


JOB DESCRIPTION

หัวหน้าสำนักวิจัย

ทำหน้าที่ในการวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์งานวิจัยกำกับดูแลติดตามและประเมินการดำเนินงานของสำนักวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั้งของสำนักวิจัยและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรวมทั้งวางแผนและพัฒนางานวิจัยกำหนดทิศทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย  ตลอดจนให้คำปรึกษาชี้แนะในการพัฒนาโครงการวิจัยอีกทั้งยังทำหน้าที่ประสานพัฒนาโครงการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ  การทำสัญญาโครงการการติดตามโครงการและการดำเนินงานเพื่อให้สิ้นสุดโครงการรวมทั้งการประสานงานเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงการ  การเผยแพร่การจัดประชุมวิชาการวิจัย


เจ้าหน้าที่สำนักวิจัย

ทำหน้าที่บริหารงานประชุมและประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จัดการกับระบบบัญชีและการเงิน  ระบบพัสดุของงานวิจัย  ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลการวิจัยให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้เพื่อนำเสนอต่อส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  บุคลากรในหน่วยงาน   
     
     
  อาจารย์กาญจนา สมมิตร   
   หัวหน้าสำนักวิจัย  
     
     
   อาจารย์จิณห์นิภา คำวรรณะ  
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัย   
   


 
    อาจารย์ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร  

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัย